Usage Statistics for vastag.com

Summary Period: April 2017
Generated 26-Apr-2017 02:02 CDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2017
Total Hits 25998
Total Files 25097
Total Pages 22952
Total Visits 2175
Total KBytes 1150965
Total Unique Sites 702
Total Unique URLs 170
Total Unique Referrers 4506
Total Unique User Agents 222
. Avg Max
Hits per Hour 41 396
Hits per Day 999 2562
Files per Day 965 2515
Pages per Day 882 2202
Sites per Day 27 86
Visits per Day 83 144
KBytes per Day 44268 305964
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.53% 25097
Code 206 - Partial Content 0.48% 126
Code 301 - Moved Permanently 0.23% 61
Code 304 - Not Modified 0.16% 41
Code 403 - Forbidden 0.15% 38
Code 404 - Not Found 2.44% 635

Daily usage for April 2017

Daily Statistics for April 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 881 3.39% 847 3.37% 802 3.49% 92 4.23% 61 8.69% 24423 2.12%
2 1143 4.40% 1020 4.06% 1046 4.56% 67 3.08% 44 6.27% 32493 2.82%
3 343 1.32% 328 1.31% 320 1.39% 56 2.57% 42 5.98% 5545 0.48%
4 475 1.83% 460 1.83% 434 1.89% 63 2.90% 50 7.12% 9986 0.87%
5 781 3.00% 745 2.97% 702 3.06% 89 4.09% 53 7.55% 17726 1.54%
6 597 2.30% 584 2.33% 481 2.10% 81 3.72% 42 5.98% 15826 1.38%
7 563 2.17% 530 2.11% 444 1.93% 101 4.64% 59 8.40% 16551 1.44%
8 536 2.06% 504 2.01% 410 1.79% 81 3.72% 50 7.12% 65130 5.66%
9 593 2.28% 561 2.24% 489 2.13% 89 4.09% 48 6.84% 23539 2.05%
10 663 2.55% 639 2.55% 559 2.44% 90 4.14% 41 5.84% 18391 1.60%
11 530 2.04% 501 2.00% 391 1.70% 90 4.14% 39 5.56% 19689 1.71%
12 389 1.50% 368 1.47% 252 1.10% 46 2.11% 41 5.84% 18208 1.58%
13 443 1.70% 411 1.64% 303 1.32% 73 3.36% 40 5.70% 20813 1.81%
14 578 2.22% 542 2.16% 425 1.85% 76 3.49% 46 6.55% 23906 2.08%
15 735 2.83% 637 2.54% 601 2.62% 89 4.09% 66 9.40% 32310 2.81%
16 1064 4.09% 1037 4.13% 928 4.04% 100 4.60% 51 7.26% 38674 3.36%
17 1390 5.35% 1363 5.43% 1252 5.45% 90 4.14% 54 7.69% 46900 4.07%
18 1092 4.20% 1060 4.22% 955 4.16% 94 4.32% 59 8.40% 42858 3.72%
19 1325 5.10% 1301 5.18% 1195 5.21% 144 6.62% 86 12.25% 49626 4.31%
20 2562 9.85% 2515 10.02% 2202 9.59% 135 6.21% 80 11.40% 305964 26.58%
21 2081 8.00% 2006 7.99% 2041 8.89% 106 4.87% 51 7.26% 57271 4.98%
22 2212 8.51% 2197 8.75% 2102 9.16% 93 4.28% 57 8.12% 70772 6.15%
23 1011 3.89% 984 3.92% 881 3.84% 63 2.90% 43 6.13% 49846 4.33%
24 1755 6.75% 1718 6.85% 1618 7.05% 77 3.54% 51 7.26% 65371 5.68%
25 2075 7.98% 2059 8.20% 1948 8.49% 114 5.24% 68 9.69% 73008 6.34%
26 181 0.70% 180 0.72% 171 0.75% 9 0.41% 6 0.85% 6140 0.53%

Hourly usage for April 2017

Hourly Statistics for April 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 42 1116 4.29% 41 1084 4.32% 38 1002 4.37% 1352 35151 3.05%
1 39 1020 3.92% 38 1003 4.00% 35 917 4.00% 1385 36006 3.13%
2 37 982 3.78% 37 964 3.84% 33 873 3.80% 1242 32285 2.81%
3 52 1374 5.29% 48 1269 5.06% 48 1253 5.46% 1972 51262 4.45%
4 36 946 3.64% 35 917 3.65% 32 835 3.64% 1127 29309 2.55%
5 43 1136 4.37% 42 1096 4.37% 38 1010 4.40% 1440 37432 3.25%
6 52 1371 5.27% 50 1319 5.26% 47 1241 5.41% 1720 44732 3.89%
7 52 1373 5.28% 51 1335 5.32% 48 1254 5.46% 1658 43110 3.75%
8 39 1038 3.99% 38 1006 4.01% 34 904 3.94% 3144 81745 7.10%
9 40 1054 4.05% 39 1030 4.10% 35 921 4.01% 1319 34301 2.98%
10 48 1263 4.86% 46 1218 4.85% 43 1127 4.91% 1567 40742 3.54%
11 39 1028 3.95% 38 1001 3.99% 34 905 3.94% 1332 34642 3.01%
12 35 924 3.55% 34 897 3.57% 30 797 3.47% 1162 30221 2.63%
13 45 1195 4.60% 45 1171 4.67% 41 1074 4.68% 1435 37297 3.24%
14 35 922 3.55% 34 900 3.59% 31 812 3.54% 1243 32308 2.81%
15 37 967 3.72% 36 940 3.75% 32 848 3.69% 1236 32126 2.79%
16 35 921 3.54% 34 903 3.60% 31 824 3.59% 1183 30760 2.67%
17 34 890 3.42% 33 862 3.43% 30 780 3.40% 1084 28179 2.45%
18 54 1410 5.42% 52 1369 5.45% 48 1260 5.49% 11031 286800 24.92%
19 41 1086 4.18% 40 1065 4.24% 29 763 3.32% 1248 32457 2.82%
20 33 859 3.30% 29 757 3.02% 29 755 3.29% 1188 30890 2.68%
21 47 1245 4.79% 45 1173 4.67% 43 1126 4.91% 1671 43446 3.77%
22 34 891 3.43% 32 849 3.38% 29 777 3.39% 1124 29236 2.54%
23 37 987 3.80% 37 969 3.86% 34 894 3.90% 1405 36528 3.17%

Top 30 of 170 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 19417 74.69% 455715 39.59% /webalizer/
2 2150 8.27% 296549 25.77% /webalizer/webalizer.current
3 1541 5.93% 1388 0.12% /
4 168 0.65% 97 0.01% /cp/
5 156 0.60% 90 0.01% /fm/
6 153 0.59% 13915 1.21% /webalizer/usage_201704.html
7 149 0.57% 86 0.01% /mp3/
8 107 0.41% 52 0.00% /cp/scripts/
9 39 0.15% 19 0.00% /cp//scripts/
10 38 0.15% 19 0.00% /cp///scripts/
11 36 0.14% 21 0.00% /cp//
12 36 0.14% 21 0.00% /cp///
13 36 0.14% 21 0.00% /fm//
14 36 0.14% 21 0.00% /mp3//
15 32 0.12% 2987 0.26% /webalizer/usage_201501.html
16 31 0.12% 3728 0.32% /webalizer/usage_201504.html
17 31 0.12% 3921 0.34% /webalizer/usage_201507.html
18 31 0.12% 3348 0.29% /webalizer/usage_201601.html
19 29 0.11% 2760 0.24% /webalizer/usage_201412.html
20 28 0.11% 2725 0.24% /webalizer/usage_201406.html
21 28 0.11% 2718 0.24% /webalizer/usage_201410.html
22 28 0.11% 3400 0.30% /webalizer/usage_201503.html
23 27 0.10% 2921 0.25% /webalizer/usage_201512.html
24 26 0.10% 2965 0.26% /webalizer/usage_201508.html
25 26 0.10% 2945 0.26% /webalizer/usage_201606.html
26 24 0.09% 3041 0.26% /webalizer/usage_201505.html
27 24 0.09% 3016 0.26% /webalizer/usage_201506.html
28 24 0.09% 2581 0.22% /webalizer/usage_201603.html
29 24 0.09% 2734 0.24% /webalizer/usage_201607.html
30 24 0.09% 2584 0.22% /webalizer/usage_201609.html

Top 10 of 170 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19417 74.69% 455715 39.59% /webalizer/
2 2150 8.27% 296549 25.77% /webalizer/webalizer.current
3 5 0.02% 145402 12.63% /fm/IMG_0407.MOV
4 1 0.00% 48297 4.20% /fm////IMG_0407.MOV
5 1 0.00% 48297 4.20% /fm///IMG_0407.MOV
6 1 0.00% 48297 4.20% /fm//IMG_0407.MOV
7 153 0.59% 13915 1.21% /webalizer/usage_201704.html
8 31 0.12% 3921 0.34% /webalizer/usage_201507.html
9 31 0.12% 3728 0.32% /webalizer/usage_201504.html
10 28 0.11% 3400 0.30% /webalizer/usage_201503.html

Top 10 of 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19417 74.69% 1279 60.82% /webalizer/
2 1541 5.93% 456 21.68% /
3 168 0.65% 43 2.04% /cp/
4 156 0.60% 42 2.00% /fm/
5 153 0.59% 39 1.85% /webalizer/usage_201704.html
6 149 0.57% 32 1.52% /mp3/
7 107 0.41% 25 1.19% /cp/scripts/
8 31 0.12% 11 0.52% /webalizer/usage_201507.html
9 26 0.10% 11 0.52% /webalizer/usage_201606.html
10 32 0.12% 10 0.48% /webalizer/usage_201501.html

Top 10 of 44 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19417 74.69% 1272 60.66% /webalizer/
2 1541 5.93% 443 21.13% /
3 168 0.65% 53 2.53% /cp/
4 156 0.60% 42 2.00% /fm/
5 153 0.59% 39 1.86% /webalizer/usage_201704.html
6 149 0.57% 35 1.67% /mp3/
7 107 0.41% 24 1.14% /cp/scripts/
8 32 0.12% 10 0.48% /webalizer/usage_201501.html
9 31 0.12% 10 0.48% /webalizer/usage_201507.html
10 28 0.11% 9 0.43% /webalizer/usage_201410.html

Top 30 of 702 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 10227 39.34% 10227 40.75% 240075 20.86% 196 9.01% 195.88.16.114
2 3503 13.47% 3503 13.96% 82213 7.14% 4 0.18% 178.159.37.81
3 2138 8.22% 2138 8.52% 295135 25.64% 0 0.00% 146.185.223.200
4 1611 6.20% 1611 6.42% 25785 2.24% 58 2.67% 139.59.160.151
5 733 2.82% 733 2.92% 17205 1.49% 33 1.52% 188.166.17.122
6 572 2.20% 572 2.28% 13425 1.17% 3 0.14% 104.200.153.100
7 396 1.52% 396 1.58% 9292 0.81% 2 0.09% 195.22.126.190
8 376 1.45% 376 1.50% 8825 0.77% 94 4.32% 104.200.151.26
9 300 1.15% 300 1.20% 4217 0.37% 44 2.02% 87.255.94.119
10 288 1.11% 288 1.15% 6760 0.59% 72 3.31% 46.98.58.160
11 276 1.06% 257 1.02% 250259 21.74% 3 0.14% 82.80.249.159
12 240 0.92% 219 0.87% 7999 0.69% 1 0.05% 138.197.90.187
13 239 0.92% 219 0.87% 8225 0.71% 1 0.05% 104.131.182.62
14 236 0.91% 236 0.94% 5539 0.48% 30 1.38% 104.200.153.98
15 208 0.80% 208 0.83% 593 0.05% 0 0.00% 82.80.230.228
16 200 0.77% 200 0.80% 4677 0.41% 2 0.09% 104.156.228.79
17 197 0.76% 91 0.36% 52086 4.53% 71 3.26% 216.244.66.244
18 180 0.69% 180 0.72% 3157 0.27% 7 0.32% 139.59.178.40
19 173 0.67% 134 0.53% 9020 0.78% 1 0.05% 72.79.54.220
20 168 0.65% 168 0.67% 3929 0.34% 1 0.05% 195.22.126.193
21 162 0.62% 162 0.65% 3802 0.33% 162 7.45% 31.184.236.12
22 160 0.62% 160 0.64% 3755 0.33% 160 7.36% 31.184.236.10
23 155 0.60% 137 0.55% 4077 0.35% 1 0.05% 46.4.64.197
24 139 0.53% 139 0.55% 2202 0.19% 7 0.32% 159.203.94.32
25 138 0.53% 138 0.55% 125 0.01% 3 0.14% 37.140.65.234
26 124 0.48% 124 0.49% 2910 0.25% 31 1.43% 46.98.96.211
27 90 0.35% 90 0.36% 1955 0.17% 26 1.20% 176.8.88.160
28 81 0.31% 63 0.25% 4193 0.36% 1 0.05% 37.59.55.128
29 81 0.31% 63 0.25% 4202 0.37% 1 0.05% 94.23.40.23
30 71 0.27% 71 0.28% 1215 0.11% 10 0.46% 78.156.253.70

Top 10 of 702 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2138 8.22% 2138 8.52% 295135 25.64% 0 0.00% 146.185.223.200
2 276 1.06% 257 1.02% 250259 21.74% 3 0.14% 82.80.249.159
3 10227 39.34% 10227 40.75% 240075 20.86% 196 9.01% 195.88.16.114
4 3503 13.47% 3503 13.96% 82213 7.14% 4 0.18% 178.159.37.81
5 197 0.76% 91 0.36% 52086 4.53% 71 3.26% 216.244.66.244
6 1611 6.20% 1611 6.42% 25785 2.24% 58 2.67% 139.59.160.151
7 733 2.82% 733 2.92% 17205 1.49% 33 1.52% 188.166.17.122
8 572 2.20% 572 2.28% 13425 1.17% 3 0.14% 104.200.153.100
9 396 1.52% 396 1.58% 9292 0.81% 2 0.09% 195.22.126.190
10 173 0.67% 134 0.53% 9020 0.78% 1 0.05% 72.79.54.220

Top 30 of 4506 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13483 51.86% - (Direct Request)
2 240 0.92% http://phenom-tour.ru/zabavno/vidy-stenovyx-materialov.html
3 159 0.61% http://samorazvite.ru/ob-ustanovkax-gorizontalnogo-napravlennogo-bureniya/
4 150 0.58% http://gnb-oborudovanie.ru
5 150 0.58% https://tatspecodejda.ru
6 150 0.58% https://yandex.ru/maps/org/dental_klinik/1188280989
7 140 0.54% http://nvp-techno.ru/gadjetu/chto-takoe-avtobetononasos.html
8 139 0.53% https://zapravka-kartridjey-kazan.ru
9 131 0.50% http://svet19.ru/shou-biznes/gnb-yctanovki.html
10 128 0.49% http://gala3d.ru/stati-i-novosti/kak-vybpat-ghb-yctanovky.html
11 128 0.49% http://yo-robot.ru/kak-ppavilyno-vbpaty-obopydovanie-dlya-ghb.html
12 116 0.45% http://kinozor.net
13 106 0.41% http://deplyazytall.wordpress.com/
14 86 0.33% http://sharemandom.ru
15 86 0.33% https://1cbit.net/s/sitemap.xml
16 71 0.27% http://getporno.xyz/
17 60 0.23% https://www.youtube.com/watch
18 53 0.20% http://na-kruche.ru/novinki-menyu-v-the-sad/default.htm
19 50 0.19% http://wallpapers-all.com
20 34 0.13% https://1cbit.net/1c-predpriyatie/sitemap.xml
21 31 0.12% /webalizer/
22 28 0.11% http://ufydupax.casi-no.ru/
23 16 0.06% http://accutanekaufen.onlc.be
24 16 0.06% http://ciprokaufen.onlc.be
25 16 0.06% http://kinosos.ru
26 16 0.06% http://lukol.onlc.eu
27 16 0.06% http://priligykaufen.onlc.be
28 13 0.05% http://comprar-cephalexin.aircus.com/
29 13 0.05% http://www.comprar-ilosone-27.webself.net/
30 12 0.05% http://baclofene.webobo.biz

Top 15 of 222 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10999 42.31% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 479 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
3 436 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
4 422 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
5 417 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 YaBrowser/15.12.1.6475 Safari/
6 417 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
7 405 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
8 403 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
9 401 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
10 400 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
11 399 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
12 398 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
13 397 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.103 Safari/537.36
14 397 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
15 396 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36 OPR/34.0.2036.5

Usage by Country for April 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 25998 100.00% 25223 100.50% 1150965 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20